obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Verejné obstarávanie
    Informácie
    Nadlimitné zákazky
    Podlimitné zákazky
    Jednoduché zákazky
    Vyhodnotenia
I N F O R M Á C I E*****                                                                     *****                                                                        *****

Obchodná verejná súťaž  v zmysle § 281 zákona SNR č.513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre uzavretie nájomnej zmluvy   
    
Prenájom nebytových priestorov v areáli základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,     
Bratislava – Záhorská Bystrica - výdajne stravy“   
 

Podklady na predloženie návrhu - ponuky
Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Príloha 3 -    Pôdorys bufet
                       Pôdorys výdajňa MŠ
                       Pôdorys výdajňa ZŠ

Príloha 4 -    Návrh zmluvy k nájmu nebytových priestorov  
 

Zverejnené dňa 17.02.2016
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web