obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2014/2015  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    Prenájom telocvične
    Ponuka práce
     
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E
 

Rozvrh hodín
uverejnené: 18.09.2014 


Vážení rodičia,
kompletný rozvrh hodín pre Vaše deti v triedach 1. - 9. ročníka nájdete, ak kliknete v hornom menu
na "Šk.r. 2014/2015" a potom v bočnom menu na "Rozvrh hodín".

(Stačí klik na "Triedy" a vybrať si triedu Vášho dieťaťa, zobrazí sa Vám rozvrh hodín na tento šk.r.)


Oznam pre rodičov prvákov - stravovanie
uverejnené: 12.09.2014 


Vážení rodičia žiakov prvých tried,
Eurest, spol.s.r.o. žiada, aby ste si svoje deti odhlasovali zo stravy najneskôr v príslušný deň ráno priamo
v školskom bufete alebo u p. Vilmy Vlčkovej na tel.č. 0907 827 049.

Informácia pre záujemcov o Latino dance school
uverejnené: 12.09.2014 


Tanečná škola LATINIKO - prípravka začína svoju činnosť 15.9.2014 - PONDELOK o 17.30 v Zrkadlovej sále v 2. pavilóne ZŠ s MŠ Hargašova.
Ak máte záujem o činnosť v tomto záujmovom útvare a 15.9.2014 nebudete môcť prísť na zápis, môžete tak urobiť do konca septembra vždy v pondelok od 17.30 do 18.30 a v stredu od 16.30 do 17.30.
Tešíme sa na malé tanečníčky od 4 do 11 rokov.

Kontakt: p.Monika Valuchová 0905 557 113

Doplnená ponuka krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 08.09.2014, doplnené: 09.09.2014
 

Opäť doplnená ponuka krúžkov na šk.r. 2014/2015
: TU

Nový krúžok - Programovanie na počítači
uverejnené: 08.09.2014 


Vážení rodičia,
v školskom roku 2014/2015 pribudol do ponuky nový krúžok - Programovanie na počítači.
Je určený pre žiakov prvého (3. - 4. ročník) a druhého stupňa ZŠ, ktorých zaujímajú počítače a programovanie.
LETÁČIK


Rodičovské združenie - ZMENA MIESTA KONANIA
uverejnené: 03.09.2014, doplnené 04.09.2014 


Vážení rodičia,
dňa 8. septembra 2014 o 17.00 sa uskutoční rodičovské združenie v telocvični školy.
 
Pre budúcich stravníkov v ŠJ
uverejnené: 31.08.2014


Vážení rodičia,
od 1.9.2014 sa mení dodávateľ stravy pre ZŠ s MŠ Hargašova. Spoločnosť Eurest odoslala informáciu o systéme stravovania všetkým žiakom cez maily rodičov. Ak ste nedostali informáciu cez mail, tak ešte aj 2.9.2014 sa budú v ŠJ vydávať čipy na stravovanie aj s potrebnými informáciami.

 
Pre budúcich prvákov
uverejnené: 31.08.2014


Vážení rodičia,
z dôvodu ochrany osobných údajov nebudú zoznamy prváckych tried zverejnené na webstránke školy a nebudú ani na bráne školy. Informáciu o tom, do ktorej prvej triedy je Vaše dieťa zaradené sme posielali 27.8. na rodičovské maily spolu s informáciou o organizácii prvého školského dňa.
Ďakujeme za pochopenie.

 
Ponuka ZUŠ J.Kresánka
uverejnené: 26.08.2014
, doplnenie 28.08.2014


Vážení rodičia,
ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo Základnú umeleckú školu prečítajte si letáčik s odbormi, ktoré ponúka ZUŠ J.Kresánka s elokovaným pracoviskom v ZŠ s MŠ Hargašova.

L E T Á Č I K

Doplnenie informácie o zápise do ZUŠ
Zápis žiakov a dodatočné prijímacie skúšky ZUŠ Jozefa Kresánka, elokované pracovisko Záhorská
Bystrica pre školský rok 2014/2015 sa koná
v utorok 2.9.2014 od 10.00 do 13.00
v stredu 3.9.2014 od 14.00 do 18.00
v triedach ZUŠ v pavilóne Školskej jedálne a v Ľudovom dome.

 
Vyučovanie od 3.9. do 5.9.2014
uverejnené: 26.08.2014
 

Žiaci 1.ročníka budú mať ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ - budú sa učiť 4 vyučovacie hodiny denne
(podľa pokynov triednych učiteľov).
 
Žiaci 2. – 9.ročníka sa budú učiť podľa rozvrhu hodín. 
 
Slávnostné otvorenie šk.r.2014/2015
uverejnené: 26.08.2014
 

Dňa 2.9.2014 o 8.30 bude slávnostne otvorený nový školský rok 2014/2015.

Časový harmonogram dňa 2.9.2014:
                   
 
*8.30 odchod žiakov 2. - 9. ročníka do tried pod vedením triednych učiteľov, triednické hodiny 
*8.45 slávnostné otvorenie hymnou SR 
*10.00 ukončenie, odchod domov do ŠKD 
*11.00 obed v školskej jedálni 
*ŠKD funguje v tento deň do 16.00  

Bližšie informácie pre prvákov:
 
 

Žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy 1.stupňa s rodičmi hlavným vchodom a riadia sa pokynmi učiteliek. Po slávnostnom otvorení šk.r hymnou SR bude nasledovať uvítací program pre prvákov. Po ukončení privítacieho programu odchádzajú žiaci a rodičia 1.ročníka do tried, kde bude organizačné rodičovské združenie. Ukončenie o 10.00 (odchod domov s rodičmi alebo do ŠKD).

U P O Z O R N E N I E   P R E   S T A R Š Í C H   Ž I A K O V 

Starší žiaci (2. - 9.r.) čakajú pred budovami na triednych učiteľov, ktorí ich o 8.30 odvedú do tried. 

Iba žiaci 1.ročníka vstupujú do budovy hneď a s rodičmi.
 
 

Doplnenie ponuky krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 15.08.2014, doplnené 24.8.2014


PONUKA ďalšieho krúžku
cez vzdelávací poukaz - Krúžok - ESPERANTO (jazykový kurz)
- pre žiakov 4. - 6. ročníka
Predbežný termín: streda od 14.00 do 15.00
Vedúca krúžku: Mgr. Reinvartová Marta

***
PONUKA tanečný krúžok - Latino tance "PORTELITAS"      *LETÁČIK       *PRIHLÁŠKA

- pre žiakov 1. - 3. ročníka
- na krúžok sa nedá uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ, platí sa členské.

Termíny:  utorok 13.45 - 14.30 pre 1. ročník
                utorok 14.30 - 15.30 pre 2. a 3. ročník
                piatok 13.00 - 14.00 pre 1. ročník
                piatok 14.00 - 15.00 pre 2. a 3. ročník
 
Ponuka krúžkov na šk.r.2014/2015
uverejnené: 15.08.2014
 

Ponuka krúžkov na šk.r. 2014/2015
: TU
 
Stránkové dni počas prázdnin
uverejnené: 30.06.2014
Vážení rodičia,
stránkové dni a hodiny počas letných prázdnin sú nasledovné:

J Ú L
Streda 2.7.2014 - od 9.00 do 11.00
Streda 30.7.2014 - od 9.00 do 11.00

A U G U S T
Streda 20.8.2014 - od 9.00 do 11.00
Streda 27.8.2014 - od 9.00 do 11.00

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte Váš Web