obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2015/2016  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E


Pozvanie na tvorivé dielne
Zverejnené 13.10.2015 

Vážení rodičia detí navštevujúcich ŠKD

v stredu 14.10.2015 pripravujeme pre Vás už tradičné tvorivé dielne STRAŠITEKVICE.
Otvorenie podujatia bude o 15.00 a prebiehať bude v triedach jednotlivých oddelení.
Veľmi nám pomôže, ak si so sebou prinesiete tekvice a aj náradie na vydlabávanie tekvíc.
 
Ostatné pomôcky pripravia pani vychovávateľky. 

Na tvorivé popoludnie sa tešia pani vychovávateľky a vedenie školy.
 
Pozvanie na JESENNÚ brigádu
Zverejnené 09.10.2015 

Vážení rodičia, deti, žiaci a ďalší rodinní príslušníci,

naša škola má krásny areál, ktorý treba pripraviť na zimný odpočinok,
preto Vás pozývame na tradičnú jesennú brigádu dňa 24. októbra 2015 od 9.00 h. Veríme, že spoločne urobíme kus užitočnej práce.

Okrem pracovného náradia je potrebná aj dobrá nálada.

Tešíme sa na Vás, pripravené je i občerstvenie.

 
Aktivity v nasledujúcom období
Zverejnené 08.10.2015 

Vážení rodičia,
 od pondelka 12.10. do piatka do 16.10. budú na škole prebiehať aktivity ku Týždňu zdravej výživy, podľa pokynov triednych učiteľov.

14.10. sa budú fotografovať naši prváci,

15.10. k nám príde pojazdné dopravné ihrisko pre 1. a 2. ročník,

Od 21.10. začína výstava jesenných plodov, žiaci prinášajú výrobky do 23.10.
Výstava bude otvorená 26.10. doobeda. Rodičia sa môžu prísť pozrieť 26.10. od 15.30 do 17.30.

 
Cvičenie v prírode a účelové cvičenie
Zverejnené 01.10.2015 

Vážení rodičia,
dňa 2.októbra 2015 bude zrealizované:
- na 1. stupni Cvičenie v prírode v rozsahu 4 vyučovacích hodín, t.z. ukončenie je plánované na 11.40,
- na 2. stupni Účelové cvičenie v rozsahu 5 vyučovacích hodín, t.z. ukončenie je plánované na 12.35.

Nástup žiakov je o 8.00 pred budovami 1. a 2. stupňa.

Bližšie informácie podajú žiakom triedni učitelia.

 
Informácia
Zverejnené 22.09.2015 

Vážení rodičia,
zber vzdelávacích poukazov na šk.rok 2015/2016 je dňom 22.9.2015 ukončený.
 

 
Výsledky volieb do Rady školy
Zverejnené 17.09.2015 

Vážení rodičia,
dňa 17.9.2015 sa konali v ZŠ s MŠ Hargašova 5 voľby do Rady školy za rodičov žiakov základnej školy
a za rodičov detí materskej školy. Volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, Vás rodičov a voľby boli platné.

Z prihlásených kandidátov za rodičov žiakov základnej školy boli zvolení:
1. Ing. Ivan Mišík
2. Mgr. Katarína Križková
3. Mgr. Ľubomíra Jankechová

Z prihlásených kandidátov za rodičov detí materskej školy bol zvolený:
1. Ing. Vladimír Šujan

Všetkým rodičom ďakujeme za účasť vo voľbách a zvoleným členom Rady školy blahoželáme. 
 

 
Vzdelávacie poukazy na šk.r. 2015/2016 
Zverejnené 10.09.2015 

Vážení rodičia,  
Vaše dieťa dnes 10. 9. 2015 dostalo v škole (ZŠ s MŠ Hargašova 5) VZDELÁVACÍ POUKAZ.
 
Naša škola VZDELÁVACIE POUKAZY prijíma a môžete ich použiť na záujmovú (krúžkovú) činnosť dieťaťa. Poukaz môžete použiť iba na jeden krúžok. Ak sa rozhodnete pre niektorý krúžok z nižšie menovaných, podpíšte poukaz na mieste podpisu zákonného zástupcu a z druhej strany poukazu napíšte názov krúžku, o ktorý máte, resp. má Vaše dieťa záujem. Podpísaný poukaz treba odovzdať triednemu učiteľovi, ktorý ich zhromažďuje za celú triedu a potom odovzdá na spracovanie zástupkyni riaditeľky školy. Posledný termín odovzdania poukazu je 18. 9. 2015.
 
Odporúčanie: Oznámte vedúcemu krúžku, že ste odovzdali poukaz na jeho krúžok.
 
 
Krúžky vedené v ZŠ s MŠ Hargašova 5, na ktoré je možné použiť vzdelávacie poukazy:

Názov krúžku  
Vedúci krúžku  
Pre koho je krúžok  
Florbal  
Dudík   
1.a 2.stupeň  
Programovanie, Robotika, Lego  
Kováč  
1.a 2.stupeň
od 3.ročníka

Eleganza  
Bačiak (0905628581)  
1.a 2.stupeň  
Pohybové hry  
Zambová (0903740126)  
1.stupeň  
Hravá nemčina  
Zámečníková  
3.až 5.ročník  
Prírodovedný  
Bendíková  
2.stupeň  
Príprava na testovanie 9  
Zámečníková, Cigániková  
Iba 9.ročník  
 
Ponuka krúžkov šk.r. 2015/2016 
Zverejnené 01.09.2015 

Vážení rodičia,
dávame do pozornosti ponuku krúžkov v šk.r. 2015/2016, ktoré budú ešte dopĺňané.

Ponuka krúžkov: klik na dlhý link
 
Plagátiky ZUŠ a Súkromnej ZUŠ: klik na dlhý link
http://zshargasova.stranka.info/index.php?vid=EBA&EF=V&EA=V&EC=V&EG=V&EH=V&EE=V&ED=V&EB=V&EBA=V

 
Rodičovské združenie 
Zverejnené 01.09.2015 

Vážení rodičia,
dňa 17. septembra 2015 o 17.00 sa budú konať triedne rodičovské združenia.

 
Voľby do Rady školy
Zverejnené 01.09.2015 

Vážení rodičia,  
dňa 17. septembra 2015 počas rodičovského združenia o 17.00 sa budú konať voľby zástupcov rodičov do Rady školy (ZŠ s MŠ Hargašova).
  
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
 
Do Rady školy sú volení 3 zástupcovia rodičov ZŠ a 1 zástupca rodičov MŠ.
  
Vyzývame tých z Vás, ktorí máte záujem pracovať v Rade školy, aby ste sa prihlásili 
do 11. septembra 2015 do 0.00 na adresu zshargasova@zahorskabystrica.sk.
  
Môžete nominovať aj inú osobu z radov rodičov.  
Záujemcov prosíme o uvedenie, či kandidujú za ZŠ alebo za MŠ.  
Ďakujeme za spoluprácu. 

 
Organizácia prvého školského dňa 
Zverejnené 25.08.2015 

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2. septembra 2015.
 


1. ročník
Nástup medzi 7.50 až 8.00 pred budovou 1. stupňa. O 8.00 slávnostné privítanie prváčikov
(program, príhovory).
Od 8.30 do 10.30 pobyt žiakov v triedach (štátna hymna, informačné rodičovské združenie, ...)
ŠKD v tento deň funguje do 16.00.

2. - 9. ročník

Nástup na 8.30 pred budovami 1. a 2. stupňa. O 8.30 organizovaný odchod žiakov do tried s triednymi učiteľmi (štátna hymna, triednická hodina, ...)
Ukončenie o 10.30


Obed sa bude vydávať od 11.00 do 13.00
.
 
Úradné hodiny počas letných prázdnin 
Zverejnené 09.07.2015 

Úradné (stránkové) hodiny počas letných prázdnin 2015:
29.07.2015 streda 8.00 - 12.00 v budove materskej školy
19.08.2015 streda 8.00 - 12.00
26.08.2015 streda 8.00 - 12.00

Koncoročné vysvedčenia, ak ste si ich neprevzali v posledný školský deň alebo do 09.07.2015 si môžete prevziať u p. zástupkyne Šebíkovej 26.08.2015.
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web