obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2014/2015  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E
 

Vianočné prázdniny a želanie
uverejnené: 16.12.2014

Vážení rodičia, od pondelka 22.12.2014 do stredy 07.01.2015 sú vianočné prázdniny. V dňoch 08.01. a 09.01.2015 majú žiaci základnej školy udelené riaditeľské voľno. Vyučovanie po vianočnom voľne opäť začína v pondelok 12.01.2015.
V Š E T K Ý M    V Á M,   M I L Í    R O D I Č I A    A    D E T I,   Ž E L Á M E:

 
  

Oznam Rady školy
uverejnené: 11.12.2014

Stretnutie Rady školy sa uskutoční dňa 15.12.2014 o 18.00 v zborovni v pavilóne 1.stupňa.
Program:
1. Privítanie, otvorenie
2. Schválenie programu
3. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2015 - materiál na prerokovanie Miestnym zastupiteľstvom
4. Plán činnosti RŠ na rok 2015
5. Rôzne
6. Záver
 
  

Informácia o ŠKD
uverejnené: 08.12.2014

Vážení rodičia,

v piatok 12.12.2014 bude prevádzka ŠKD z organizačných dôvodov skrátená do 17.00. Prosíme Vás, aby ste si do tohto času vyzdvihli svoje dieťa z ŠKD.
Ďakujeme za porozumenie.
 
  

Oznámenie - RIADITEĽSKÉ VOĽNO
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova 5 v Bratislave - Záhorskej Bystrici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),
udeľuje žiakom riaditeľské voľno z prevádzkovo - technických dôvodov v dňoch 8.1.2015 (štvrtok) a 9.1.2015 (piatok). Vyučovanie po vianočných prázdninách začne v pondelok 12.1.2015.
Zároveň oznamuje, že v uvedené dni nebude v prevádzke ŠKD.
 
  

Tvorivé dielne
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

v utorok 9.12.2014 sa budú konať v ŠKD od 15.00 do 17.00 Vianočné tvorivé dielne, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Viac informácií podajú pani vychvávateľky v jednotlivých oddeleniach.
 
  

Hodina kódu
uverejnené: 05.12.2014

Vážení rodičia,

naša škola sa zapojila do iniciatívy Hodina kódu (http://hourofcode.com), ktorej cieľom je priniesť moderný spôsob výučby informatiky medzi žiakov na celom svete počas jedného týždňa v roku.
Na hodinách informatiky od 8.12.2014 do 14.12.2014 sa budú pri výuke žiakov všetkých ročníkov využívať kvalitne pripravené online kurzy Code.org zamerané na základy programovania.

 
  

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise
uverejnené: 02.12.2014