obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2015/2016  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   
 
A K T U Á L N E     I N F O R M Á C I E


Ponuka krúžkov šk.r. 2015/2016 
Zverejnené 01.09.2015 

Vážení rodičia,
dávame do pozornosti ponuku krúžkov v šk.r. 2015/2016, ktoré budú ešte dopĺňané.

Ponuka krúžkov: klik na dlhý link
 
Plagátiky ZUŠ a Súkromnej ZUŠ: klik na dlhý link
http://zshargasova.stranka.info/index.php?vid=EBA&EF=V&EA=V&EC=V&EG=V&EH=V&EE=V&ED=V&EB=V&EBA=V

 
Rodičovské združenie 
Zverejnené 01.09.2015 

Vážení rodičia,
dňa 17. septembra 2015 o 17.00 sa budú konať triedne rodičovské združenia.

 
Voľby do Rady školy
Zverejnené 01.09.2015 

Vážení rodičia,  
dňa 17. septembra 2015 počas rodičovského združenia o 17.00 sa budú konať voľby zástupcov rodičov do Rady školy (ZŠ s MŠ Hargašova).
  
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
 
Do Rady školy sú volení 3 zástupcovia rodičov ZŠ a 1 zástupca rodičov MŠ.
  
Vyzývame tých z Vás, ktorí máte záujem pracovať v Rade školy, aby ste sa prihlásili 
do 11. septembra 2015 do 0.00 na adresu zshargasova@zahorskabystrica.sk.
  
Môžete nominovať aj inú osobu z radov rodičov.  
Záujemcov prosíme o uvedenie, či kandidujú za ZŠ alebo za MŠ.  
Ďakujeme za spoluprácu. 

 
Organizácia prvého školského dňa 
Zverejnené 25.08.2015 

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude 2. septembra 2015.
 


1. ročník
Nástup medzi 7.50 až 8.00 pred budovou 1. stupňa. O 8.00 slávnostné privítanie prváčikov
(program, príhovory).
Od 8.30 do 10.30 pobyt žiakov v triedach (štátna hymna, informačné rodičovské združenie, ...)
ŠKD v tento deň funguje do 16.00.

2. - 9. ročník

Nástup na 8.30 pred budovami 1. a 2. stupňa. O 8.30 organizovaný odchod žiakov do tried s triednymi učiteľmi (štátna hymna, triednická hodina, ...)
Ukončenie o 10.30


Obed sa bude vydávať od 11.00 do 13.00
.
 
Úradné hodiny počas letných prázdnin 
Zverejnené 09.07.2015 

Úradné (stránkové) hodiny počas letných prázdnin 2015:
29.07.2015 streda 8.00 - 12.00 v budove materskej školy
19.08.2015 streda 8.00 - 12.00
26.08.2015 streda 8.00 - 12.00

Koncoročné vysvedčenia, ak ste si ich neprevzali v posledný školský deň alebo do 09.07.2015 si môžete prevziať u p. zástupkyne Šebíkovej 26.08.2015.
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web