obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Partneri školy
    - OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Údaje OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Príspevky a výdaje
      Stanovy OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Zápisnice zo stretnutí

Milí rodičia,                                                                                                                                                            
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova je jediné občianske združenie pôsobiace pri základnej škole a materskej škole, ktoré všetky získané finančné prostriedky používa výhradne pre potreby našich detí v MŠ, žiakov ZŠ, učiteľov, na zlepšenie školy a školského areálu. Sme jednotným právnym subjektom spoločným pre materskú školu a základnú školu tak, ako je jediným právnym subjektom základná škola s materskou školou. Zdrojmi financovania sú vaše príspevky, 2% dane z príjmu, finančné dary od rôznych spoločností a bánk, a príspevky od Mestskej časti Záhorská Bystrica.
 

 
Pre šk. rok 2017/2018 je navrhovaná výška príspevku do OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova   
30,- € na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ   
Príspevok môžete poukázať na účet vedený v Slovenskej sporiteľni číslo:    
177219972/0900   
IBAN: SK27 09 00 00 00 00 01 77 21 9972   
Pozn.: Pri úhrade bankovým prevodom v oznámení pre príjemcu uveďte meno žiaka a jeho triedu.   
Horná hranica príspevku nie je stanovená, preto môžete prispieť aj vyššou sumou alebo sponzorským darom.
 
 
Podrobná evidencia všetkých príspevkov je vedená menovite a podľa jednotlivých tried – informácie dostane triedny dôverník. Financie vyzbierané v MŠ budú použité pre potreby MŠ a financie vyzbierané v ZŠ budú použité pre potreby ZŠ, pričom sa časť prostriedkov môže použiť úmerne na spoločné projekty v prospech celej školy, napr. skvalitnenie areálu školy.   
Ďakujeme za spoluprácu.   

 
----------------------------------------------------------------

 
Šk.r.2013/2014
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web