obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 7 / 2 0 1 8
 

                        Č I S T Á   V O D A - S P R Á V N A   V O Ľ B A


Naša škola sa zapojila do celoštátneho projektu Čistá voda-správna voľba. 
Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť detí o kvalite pitnej vode na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka.  
Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostala aj k tým deťom, ktoré by si ju dobrovoľne nevybrali. 

Termín: január 2018
Mgr. Beáta Hromeková
 
 

U R O B   R A D O S Ť   D E Ť O M   N A   M I K U L Á Š A


Do zbierky sladkostí pre deti z detských domovov a krízových centier sa zapojili žiaci I. aj II. stupňa.

Cieľom zbierky bolo v priebehu mesiaca priniesť ľubovoľný počet sladkostí a vhodiť ich do červenej škatule pripravenej v I. aj II. pavilóne školy. Takto vyzbierané sladkosti boli potom odovzdané v SPDDD Úsmev ako dar na Ševčenkovej ulici v Bratislave – Petržalke. Aj z našich sladkostí boli následne vyrobené mikulášske balíčky pre deti.

Termín: november 2017

Mgr. Monika Zámečníková
 
 
          


V E D O M O S T N É   O S T R O V Y

Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania.

Ciele projektu:
Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách, predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky.
Podporiť interaktívne formy vzdelávania prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym poradenstvom.
Rozšíriť dostupnosť IKT na školách.
Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl.

Organizátori a finančná podpora:
Nadácia Volkswagen Slovakia, Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA

Termín: od september 2017

Bližšie informácie:
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/  
 
Mgr. Monika Zámečníková
 Z á l o ž k a   d o   k n i h y   s p á j a   š k o l y: Tajuplný svet knižných príbehov

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 pre základné školy a osemročné gymnáziá 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.
  
 
Cieľ česko-slovenského projektu
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
 
 

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu za Slovenskú republiku
Do projektu sa prihlásilo 1 134 škôl s celkovým počtom 138 248 žiakov, z toho bolo 337 českých škôl s celkovým počtom 37 073 žiakov a 797 slovenských škôl s celkovým počtom 101 175 žiakov.

 
Mgr. Monika Zámečníková
    
 
 
          


N A J Z A U J Í M A V E J Š I E   P O D U J A T I E   Š K O L S K E J   K N I Ž N I C E

Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej.
 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 13. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. októbra 2017 na tému Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity.

Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
 

Mgr. Monika Zámečníková
 
            

 
Biela pastelka je verejná finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok to bol už jej 16. ročník pod názvom Biela pastelka 2017 na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Jej ambasádorom v roku 2017 bol Marek Hamšík, slovenský reprezentant a niekoľkonásobný držiteľ titulu futbalista roka.

Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Termín: 22. – 23. september 2017

Našej škole sa počas hlavnej zbierky podarilo vyzbierať 254,72 € a zároveň vyhrať futbalovú loptu podpísanú M. Hamšíkom.

Mgr. Monika Zámečníková

 
            
 
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA - “P E N F R I E N D S”  
(vlastný projekt)

Žiaci 4. ročníka sa pod vedením Mgr. Lucie Poliakovej zapojili do medzinárodnej spolupráce s anglickou školou Biggin Primary school - Derbyshire.
Žiaci si vymieňajú emailovú i poštovú komunikáciu so žiakmi anglickej školy.
Cieľom je podporovať, rozvíjať a motivovať žiakov v komunikácii v anglickom jazyku.
Pani učiteľka Poliaková projekt hodnotí veľmi pozitívne, žiaci sú nadšení.
 

Mgr. Lucia Poliaková
 

           
Uchádzame sa - SME V ĎALŠOM KOLE
P R O J E K T   I K T   U Č E B N E - klientské stanice
 
Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova zareagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014 - 2020 a vypracovali projekt na obnovu IKT učebne pod názvom „IKT učebňa – klientské stanice“. Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova ďakuje za spoluprácu zamestnancom MÚ v Záhorskej Bystrici. 
 
  
    

Š K O L S K É   O V O C I E


Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia. Ovocie je dotované EÚ v rámci európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny na školách.

  Kristína Marošová

 
  
 

Š K O L S K É   M L I E K O


Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov. Mliečne výrobky sú dotované EÚ v rámci európskeho mliečneho programu.


  Mgr. Mária Šebíková

 
Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 6 / 2 0 1 7

 
                

"Z A S A D I L   S O M   S T R O M"
 
Cieľ projektu: pri príležitosti Dňa Zeme žiaci slovenských základných škôl sadili v slovenských horách stromy. Aj naši žiaci spolu s ministrami pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou, obrany Petrom Gajdošom, školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom vysadili stromy v rámci celoslovenskej akcie "Zasadil som strom". Z našej základnej školy sa do celoslovenského projektu zapojili žiaci 8. a 9. ročníka, ktorých sprevádzali p.riaditeľka PaedDr. Zuzana Kaliariková, p.uč. Mgr. Monika Mikolášiková a Mgr. Monika Zámečníková. Spoločne vysadili 200 stromčekov.
 

Termín: 24. apríl 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA                       POĎAKOVANIE                        FOTOGALÉRIA